Een verenigingslid maar ook een begeleider, trainer, vrijwilliger of ouder zal zich in geval van wangedrag, vernieling, geweldpleging diefstal of ander ongewenst gedrag in strijd met de gedragsregels moeten verantwoorden aan het bestuur of jeugdcommissie.

Sancties kunnen bestaan uit:

  • Sanctie 1: berisping
  • Sanctie 2: officiële waarschuwing
  • Sanctie 3: schorsen van een lid voor bepaalde tijd;
  • Sanctie 4: royeren van een lid.

Hier volgt een toelichting op de genoemde sancties:

  1. Berisping:

Een berisping kan worden opgelegd door de trainer of begeleider en volgt direct op het vertoonde gedrag. De trainer of leider motiveert de berisping kort aan de speler. Beroep is niet mogelijk.

Een berisping kan zijn:

-          een mondelinge waarschuwing / terechtwijzing

-          starten als wisselspeler /een wedstrijd reserve zitten

-          verwijdering van de training of wedstrijd

De trainer of leider geeft de berispingen door aan de coördinator. Bij jeugdspelers wordt de berisping ook doorgegeven aan de ouders. Een gesprek met de ouders is alleen noodzakelijk bij herhaling.

  1. Officiële waarschuwing:

Een officiële waarschuwing wordt gegeven door het bestuur. Voor jeugdspelers wordt deze gegeven door de jeugdcommissie. Een officiële waarschuwing kan ook gegeven worden aan trainers, begeleiders en ouders.

Een officiële waarschuwing kan volgen na geconstateerd wangedrag of na een herhaling van wangedrag waarvoor een berisping is gegeven. Een officiële waarschuwing wordt altijd gevolgd door uitsluiting van minimaal één wedstrijd.

Na de melding / constatering van wangedrag onderzoekt de wedstrijdsecretaris senioren of (i.g.v. een jeugdspeler) de coördinator het voorval. Besluit tot waarschuwing vindt plaats na overleg tussen wedstrijdsecretaris, trainer / begeleider van het team en tenminste 1 lid van het dagelijks bestuur. Bij jeugdspelers na overleg tussen coördinator, trainer / begeleider van het team en voorzitter jeugdcommissie.

Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie wordt de betreffende speler uitgenodigd voor een gesprek (bij een jeugdspeler in het bijzijn van één van de ouders/verzorgers). Beroep is niet mogelijk. Na het gesprek wordt de officiële waarschuwing ook schriftelijk kenbaar gemaakt aan de betreffende speler.

  1. Schorsing:

Een schorsing wordt gegeven door het bestuur en kan maximaal 1 jaar duren.

Een schorsing kan volgen na geconstateerd wangedrag, na een herhaling van wangedrag waarvoor een officiële waarschuwing is gegeven of voor het niet tijdig betalen van de contributie.

Het besluit tot schorsing wordt onderzocht en voorbereid door het bestuur in overleg met de trainer / begeleider van het team en de voorzitter van het jeugdbestuur (indien het een jeugdspeler betreft). Bij het opleggen van een schorsing wordt de speler (bij jeugdspeler in het bijzijn van één van de ouders/verzorgers), trainer, begeleider, vrijwilliger of ouder/verzorger uitgenodigd voor een gesprek. Beroep tegen een schorsing is niet mogelijk.

Na het gesprek wordt de schorsing ook schriftelijk kenbaar gemaakt.

  1. Royement:

Een royement wordt alleen uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten van de vereniging, de gedragsregels van de vereniging en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het royement wordt voorbereid door het bestuur van de vereniging in overleg met de trainer / begeleider van het team en de voorzitter van het jeugdbestuur (indien het een jeugdspeler betreft). De betrokkene wordt door het bestuur middels een aangetekend schrijven van het royement in kennis gesteld.

De betrokkene kan binnen een maand na ontvangst in beroep gaan bij de algemene vergadering.

De secretaris van het bestuur archiveert de sancties tegen senior leden. Sancties voor jeugdleden worden vastgelegd in het speler volg systeem door de begeleider.

Sancties spelregels KNVB:

Overtreding van de spelregels van de KNVB tijdens wedstrijden kan leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan ieder verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten van deze kaarten worden doorbelast aan de betreffende speler. Bij in gebreke blijven volgt schorsing.