1. Algemeen

Deze gedragsregels zijn van toepassing op alle leden, ouders van leden en vrijwilligers van vv Nieuwe Niedorp.

Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragsregels te houden. Ouders en verzorgers worden eveneens geacht de inhoud van de gedragsregels te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Met deze gedragsregels geeft vv Nieuwe Niedorp aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

Doel

Vv Nieuwe Niedorp is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband sport wil bedrijven. Vv Nieuwe Niedorp beoogt met het opstellen van deze gedragsregels een sfeer te creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze vereniging gedraagt.

Uitgangspunten

Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen

Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid.

 • vv Nieuwe Niedorp is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband wil voetballen. vv Nieuwe Niedorp staat open voor iedereen.
 • We sporten met elkaar; sporten doe je samen ook met de tegenstander. De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Lid zijn van vv Nieuwe Niedorp is meer dan alleen voetballen. Van alle (jeugd)leden, ouders of verzorgers van jeugdleden wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen bij het uitvoeren van verenigingstaken. Hierbij valt o.a. te denken aan:
  -         Het fluiten van wedstrijden bij de pupillen
  -         Het verrichten van bardiensten.
  -         Trainen / begeleiden van jeugdteams
  -         Meehelpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten / acties

  -         Meehelpen bij werkzaamheden zoals bv schoonmaak of onderhoud
 • Ieder lid van vv Nieuwe Niedorp dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. Daarnaast is er respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade cq vernieling.
 • Op zaterdagen wordt geen alcohol geschonken in de kantine. Roken is niet toegestaan in de kantine en in de kleedkamers.
 • Overtreding van de gedragsregels kan leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding  zal het bestuur / commissie passende maatregelen nemen. Een vv Nieuwe Niedorp lid spreekt zijn / haar medelid aan als deze de gedragsregels overtreedt.

Communicatie

Het op papier zetten van gedragsregels is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid / ouders / verzorgers van het lid een exemplaar van de gedragsregels. De gedragsregels worden ook gepubliceerd op de website van vv Nieuwe Niedorp

Sancties

Een gedragsregels zijn bedoeld om te worden toegepast. Het bestuur gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt.

Echter, overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de begeleider of het bestuur passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren.

Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. In de gedragsregels sancties staan verschillende sancties benoemd en aangegeven wie deze mag opleggen.

Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.

 2. Gedragsregels voor de speler

 • Voetbal is een teamsport. Wij verwachten dan ook sportiviteit en teamgeest. Je gaat plezierig om met je teamgenoten en de trainer/begeleider.

 • Je hebt respect voor de tegenstander, de begeleider, de scheidsrechter, de grensrechter en het publiek.
 • Je accepteert de beslissingen van de begeleider, de scheidsrechter en de grensrechters ook al ben je het daar niet mee eens.
 • In het veld ben je er voor en met elkaar. Help en steun elkaar.
 • Neem zoveel mogelijk deel aan trainingen en wedstrijden. Meld je minimaal 2 dagen voor de training of wedstrijd af bij de trainer en/of begeleider indien je niet kunt deelnemen aan de wedstrijd of training.
 • Je komt op tijd naar de training minimaal 10 minuten voor aanvang zorg je dat je aanwezig bent.
 • Je zorgt ervoor dat je voor aanvang van een wedstrijd op de aangegeven tijd aanwezig bent.
 • Het tijdstip van vertrek voor uitwedstrijden staat op de website en in de Niedorper. Bij thuiswedstrijden minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig tenzij anders aangegeven door de begeleider.
 • Omkleden geschiedt in de aangewezen kleedruimte.
 • Je bent zuinig op materialen die je mag gebruiken, dus ook op de kleedruimte(s) en de velden. Je meldt het aan je trainer of begeleider als je iets kapot hebt gemaakt.
 • Je helpt de trainer / begeleider mee met het opruimen van de materialen na training of wedstrijd.
 • Je laat waardevolle spullen altijd thuis. Heb je deze wel bij je, laat ze dan niet achter in de kleedruimte, maar geef deze in bewaring bij de trainer/begeleider.
 • Douchen na afloop van wedstrijd of training is verplicht, evenals het dragen van badslippers.
 • Je klopt je vuile (voetbal)schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon voordat je de kleedkamer binnen gaat. (gebruik de hiervoor bestemde borstels)
 • Je houdt de kleedruimte schoon. De 2 laatste personen ruimen deze op of d.m.v. een andere regeling die de trainer/begeleider heeft vastgesteld.
 • Je draagt tijdens de wedstrijd het tenue van vv Nieuwe Niedorp.
 • Je draagt tijdens de wedstrijd altijd scheenbeschermers.
 • Je draagt tijdens de training de juiste kleding, d.w.z. sportkleding.
 • A, B en C junioren worden ingedeeld als scheidsrechter voor de thuis wedstrijden van de pupillen

3. Gedragsregels voor de begeleider / trainer

 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig.

 • Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters, het publiek en tegenstanders.
 • Je accepteert beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.
 • Je accepteert beslissingen van de vereniging die in gezamenlijkheid zijn genomen.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Alcohol en roken vlak voor en tijdens het uitvoeren van je functie is verboden.
 • Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de betreffende commissie en indien van toepassing ouders.
 • Bij uit- en thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers en controleert dit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en/of het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers.
 • Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijd / training materiaal (kleding, ballen, waterzak, hesjes, pilonnen).
 • Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
 • Bij wedstrijden die op zondag gespeeld worden, ontvang je de begeleider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter. Op zaterdag gebeurt dit door de bestuursdienst.
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd / training zorgt de begeleider/trainer voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.

4. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers

 • Ouders zijn voor jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan regels en afspraken houden, hoe groter de kans dat kinderen (jeugdspelers) dit nu en ook later zullen doen. Daarom is het belangrijk dat u als ouder de algemene regels en onderstaande afspraken naleeft.
 • Voetballen doen we met elkaar, Voetballen doe je ook samen met een tegenstander. Heb respect voor elkaar in en om het veld. Dit betekent dat wij iedereen alleen positief aanmoedigen. Grof taalgebruik, discrimineren, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.
 • vv Nieuwe Niedorp heeft trainers en begeleid(st)ers. Zij bepalen de gang van zaken rond het team. Heeft u op- of aanmerkingen hierop, geef dit dan door aan de teambegeleiding, maar niet tijdens de wedstrijd.
 • Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator. Dit om ongewenst "mee coachen" te voorkomen.
 • Bedenk dat een coach het beste voorheeft met uw kind. Aanwijzingen of opmerkingen langs de lijn zijn altijd positief bedoeld.
 • Toon interesse voor uw sportende kind en probeer uw kind zo veel mogelijk te stimuleren. Help uw kind verlies sportief te accepteren, het hoort bij de sport.
 • Als het handelen van uw kind mede wordt/kan worden bepaald door een medische of psychische achtergrond, raden wij u aan dat met de begeleider/trainer kort te sluiten. Denk hierbij aan ADHD, epilepsie, astma enz. Hierdoor wordt onnodig onbegrip zoveel mogelijk voorkomen. Uiteraard blijft dit, als u dat wilt, vertrouwelijk.
 • Het team moet ook naar uitwedstrijden. U verzorgt, bij toerbeurt, het vervoer naar uitwedstrijden. In de Niedorper en op de website worden per uitwedstrijd de rijders vermeld.
 • Gesponsorde voetbalshirts dienen gezamenlijk te worden gewassen. Deze zijn eigendom van Vv Nieuwe Niedorp. U doet mee in de wasbeurten van deze kleding.
 • U zorgt ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor de training en wedstrijd. U zorgt ervoor dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een wedstrijd. Uiterlijk op de donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijddag (uitzondering in geval van ziekte) bij de begeleider. U zorgt ervoor, dat uw kind zich op tijd afmeldt voor de training.